Międzynarodowy transport odpadów

Zanieczyszczenie środowiska oraz gospodarka odpadami to proces spędzający sen z powiek włodarzom wielu państw. Dlatego podejmują wspólne działania mające na celu wspieranie się wzajemne w tym procederze. Nie każde państwo dysponuje odpowiednim zapleczem do składowania i przetwarzania pewnych substancji. Dlatego w 2007 roku podpisano ustawę dotyczącą międzynarodowego transportu odpadów.

Kompletna dokumentacja i wymagane zezwolenia

transport odpadów - wymagane zezwolenieOrganem odpowiedzialnym za tego typu działania stał się Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Polsce i jego odpowiednik w poszczególnych krajach. Wydaje on stosowne zezwolenia oraz określa warunki i sposoby prowadzenia odzysku śmieci i odpowiedniego ich zagospodarowania. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów odbywa się tylko w trybie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i uzyskania zgody. Transport ten regulują przepisy Konwencji Bazylejskiej. Może się odbywać tylko w krajach, które podpisały tę konwencję. Przewoźnik eksportujący odpady ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność. Jest również zobowiązany do ich odebrania z powrotem w sytuacji nieprzewidzianej lub gdy będą wymagały tego okoliczności. Jeśli chodzi o transport odpadów – wymagane zezwolenie wydawane jest na określony czas. Kompletna dokumentacja musi zawierać dane zgłaszającego, odbiorcy i przewoźnika. Określa rodzaj i ilość odpadów, miejsce przekraczania granicy i miejsce prowadzenia procesów odzysku.

Odpady na granicy traktowane są tak samo jak inne towary. Muszą więc być odpowiednio posegregowane i zabezpieczone. Pojazdy służące do przewozu muszą być odpowiednio oznakowane. Prowadzący je kierowcy powinni posiadać stosowne przeszkolenie i wiedzę pozwalającą na poradzenie sobie z każdym problemem. Daje to gwarancję bezpieczeństwa człowieka i ochrony środowiska.